SearchID
SearchVIN

 

  • หมายเลขทะเบียน (ECO Sticker ID) และ QR Code บนป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker) จะมีความเฉพาะสำหรับรถยนต์แต่ละรุ่น โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะออก ID/QR Code ให้กับ ECO Sticker เมื่อผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าได้ยื่นข้อมูลและผลการทดสอบสมรรถนะจริงของรถยนต์รุ่นดังกล่าวอย่างครบถ้วน
  • หมายเลขทะเบียน (ECO Sticker ID) สามารถนำมาใช้ค้นหา ECO Sticker ได้บนเว็บไซต์ www.car.go.th QR code สามารถใช้ App. QR Code Reader บนเครื่อง Smart Phone ต่างๆ โดยหากผู้ซื้อรถยนต์พบว่า คุณสมบัติของรถยนต์คันที่ซื้อ หรือ VIN บนรถยนต์นั้นไม่ตรงกับข้อมูลบน ECO Sticker ก็สามารถแจ้งตำแหน่งได้ การอ่าน QR Code นอกจากจะทำให้ผู้ซื้อได้รับ ECO Sticker แล้ว จะยังสามารถทราบข้อมูลรถยนต์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏบน ECO Sticker, ดาวน์โหลดโบรชัวร์ของรถยนต์คันนั้น, ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อเดือน และสามารถค้นหาและเปรียบเทียบรถยนต์คันนั้น กับรถยนต์คันอื่นๆ ในระบบได้

Eco Sticker ถือเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้สนใจซื้อรถยนต์และประชาชนโดยทั่วไป แสดงข้อมูลรายละเอียดของรถยนต์คันนั้น รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Eco Sticker อีกด้วย โดยผู้สนใจซื้อรถยนต์ หรือประชาชนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์คันนั้นได้ทันที หลังจากทำการดาวน์โหลด Eco Sticker ผ่าน QR Code ซึ่งมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูลภาครัฐ เมื่อทำการสแกน QR Code ระบบจะขึ้นรูป Eco Sticker ที่ตรงกับรถยนต์ที่ผู้สนใจซื้อรถคันนั้นๆ