ECO Sticker ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ 5 ส่วน ได้แก่

1) ข้อมูลแสดงสมรรถนะของรถยนต์

  • อัตราการใช้น้ำมันอ้างอิง (หน่วย ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร หรือ กิโลเมตรต่อลิตร) หมายถึง ปริมาณการใช้น้ำมันอ้างอิงของรถยนต์ ที่วัดตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.101 Rev.2 หรือระดับที่สูงกว่า โดยประกอบด้วย อัตราการใช้น้ำมันอ้างอิงในสภาวะรวม (Combined) สภาวะในเมือง (Urban) และสภาวะนอกเมือง (Extra Urban)
  • แถบแสดงอัตราการใช้น้ำมันอ้างอิงในสภาวะรวม (Combined) ซึ่งทดสอบโดยใช้น้ำมันเบนซินหรือดีเซล
  • อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (หน่วย กรัมต่อกิโลเมตร) หมายถึง ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกจากท่อไอเสียของรถยนต์ ที่วัดตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.101 Rev.2 หรือระดับที่สูงกว่า
  • มาตรฐานสิ่งแวดล้อม หมายถึง ระดับมาตรฐานการปล่อยสารมลพิษจากรถยนต์ตามข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.83 Rev.2 (2005) หรือระดับที่สูงกว่า
  • มาตรฐานความปลอดภัย หมายถึง รายการมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับสากลที่รถยนต์ได้ทำการทดสอบผ่าน อันประกอบด้วยการทดสอบตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
    o มาตรฐานระบบห้ามล้อ (Braking) ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.13H Rev.2 หรือระดับที่สูงกว่า โดยอย่างน้อยต้องมีระบบห้ามล้อแบบป้องกันการล็อก (Antilock Braking System–ABS) ซึ่งได้ติดตั้งระบบควบคุมเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Stability Control System–ESC System)
    o มาตรฐานการปกป้องผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการชนด้านหน้าของตัวรถ ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.94 Rev.0 หรือระดับที่สูงกว่า
    o มาตรฐานการปกป้องผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการชนด้านข้างของตัวรถ ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.95 Rev.0 หรือระดับที่สูงกว่า

2) ข้อมูลพื้นฐานของรถยนต์ ประกอบด้วย ยี่ห้อ รุ่น แบบ VIN รหัสโครงรถ รหัสเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ ระบบเกียร์ น้ำหนักรถ ขนาดยาง จำนวนที่นั่ง เชื้อเพลิงที่สามารถใช้ได้ และโรงงานที่ผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยี่ห้อ เครื่องหมายการค้า โดยส่วนใหญ่เป็นชื่อของผู้ผลิต และ/หรือ ผู้นำเข้า
รุ่น ชื่อของรถยนต์ซึ่งใช้ในการสื่อสารการตลาด
แบบ แบบของรถยนต์
VIN หมายเลขตัวถังประจำรถ
รหัสโครงรถ (Vehicle type) รหัสที่ใช้เรียกชื่อของรถยนต์
รหัสเครื่องยนต์ รหัสของเครื่องยนต์
เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ของรถยนต์
ปริมาตรความจุกระบอกสูบ ปริมาตรทรงกระบอกรวม ของทุกลูกสูบของเครื่องยนต์
ระบบเกียร์ ระบบเกียร์ของรถยนต์
น้ำหนักรถยนต์(กิโลกรัม) มวลรถยนต์ที่แจ้งในโบร์ชัวร์
ขนาดยางล้อ ขนาดของยางที่ระบุในแก้มยาง เช่น 175/65R14
จำนวนที่นั่ง จำนวนที่นั่งในรถยนต์ รวมผู้ขับขี่
ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ได้ ประเภทเชื้อเพลิงที่ผู้ผลิตแนะนำให้ผู้บริโภคใช้งาน
โรงงานที่ผลิต โรงงานที่ผลิต หมายถึง โรงงานที่มีขั้นตอนการประกอบเครื่องยนต์เข้ากับตัวถังรถ
ประเทศที่ผลิต ประเทศที่ตั้งของโรงงานที่ผลิต

3) ข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือประกอบรถยนต์ใหม่ที่ขอทะเบียนป้ายข้อมูลรถยนต์ในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ผลิตจะต้องดำเนินขั้นตอนการประกอบรถยนต์ขั้นสุดท้ายของรถยนต์คันนี้ในประเทศไทย ทั้งนี้ การประกอบรถยนต์ขั้นสุดท้าย (Final Assembly) หมายถึง ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังเข้ากับตัวถังของรถยนต์
ผู้นำเข้า ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้นำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปใหม่เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งหมายรวมถึง การนำเข้ามายังคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือเขตปลอดอากรทุกประเภทตามกฎหมายของประเทศไทย ทั้งนี้ รถยนต์สำเร็จรูปดังกล่าวจะต้องผ่านขั้นตอนการประกอบรถยนต์ขั้นสุดท้ายในต่างประเทศ ก่อนนำเข้ามาในประเทศไทย
ที่อยู่ ที่อยู่ของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารถยนต์ โดยต้องมีข้อมูลสถานที่ประกอบการ ชื่อถนน และรหัสไปรษณีย์ เป็นอย่างน้อย
เว็บไซต์ เว็บไซต์ของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า

4) รายการอุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโรงงาน หมายถึง รายการอุปกรณ์มาตรฐานและอุปกรณ์เสริม รวมถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ล้อและยาง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ถูกติดตั้งเข้ากับรถยนต์ ภายใต้การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอย่างถูกต้อง ณ โรงงานผลิตหรือโรงงานประกอบรถยนต์ ก่อนที่รถยนต์ถูกนำออกจากโรงงานที่ผลิต ทั้งนี้ อุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโรงงานนี้ ได้มีการชำระภาษีสรรพสามิตอย่างถูกต้องแล้ว


5) ราคาขายปลีกแนะนำ (ภาษีสรรพสามิต) หมายถึง ราคาขายปลีกแนะนำที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าประสงค์ให้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไป หน่วยเป็น บาท ส่วนภาษีสรรพสามิต หมายถึง อัตราภาษีสรรพสามิตที่รถยนต์คันนั้น จะต้องชำระภาษีต่อกรมสรรพสามิต