สะอาด

ประหยัด

ปลอดภัย

Q&A

ระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker)

 

  

ประเทศที่มีป้ายข้อมูลรถยนต์


  

สมรรถนะรถยนต์บน ECO Sticker

 • ใบอนุญาต สมอ. : มาตรฐานมลพิษ
 • UN Reg. 83 : มาตรฐานสารมลพิษ
 • UN Reg. 101 : มาตรฐานการหาอัตราใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 • UN Reg. 94 : มาตรฐานการชนด้านหน้า
 • UN Reg. 95 : มาตรฐานการชนด้านข้าง
 • UN Reg. 13H : มาตรฐานระบบเบรก ที่มี ABS & ESC
 • UN Reg. 100 : มาตรฐานระบบส่งกำลังด้วยไฟฟ้าของรถยนต์

  


QR Code บน ECO Sticker


  


ความเป็นมา

 • มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ได้อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ (ภาษี CO2) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ควบคู่ไปกับการมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดแนวทางให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้นำเข้าต้องติดป้ายแสดงการประหยัดพลังงานและปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือ ECO Sticker เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะนำมาใช้ดำเนินการควบคู่กัน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กระทรวงอุตสาหกรรม (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาบันยานยนต์) และกระทรวงการคลัง (กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร) ได้ร่วมมือกันในการเตรียมระบบงานเพื่อรองรับการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
 • การเตรียมการในส่วนของ ECO Sticker และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการอนุมัติ ECO Sticker พร้อมแล้ว โดยสามารถรับยื่นเอกสารข้อมูลจากผู้ประกอบการรถยนต์ และสร้าง ECO Sticker ได้โดยอัตโนมัติ รวมทั้ง หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ และนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ตามปริมาณการปล่อย CO2 ของรถยนต์ภายใต้โครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2559 นี้ได้โดยสะดวก

  


การดำเนินงานในช่วงปี 2556-2558

  


การดำเนินงานในช่วงปี 2556-2558

  


Cloud Based Application

ออกแบบระบบ ECO Sticker เป็น Cloud Based Application อย่างสมบูรณ์แบบ

 • การลงทะเบียนของผู้ประกอบการ (ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า)
 • การยื่นเอกสารผลทดสอบของผู้ประกอบการ
 • ระบบการตรวจสอบผลของหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน
 • การสร้างใบปะหน้าสรุปเอกสารผลทดสอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บภาษี
 • การสร้าง ECO Sticker เพื่อติดแสดงบนรถยนต์ทุกคัน
 • ฐานข้อมูลเพื่อการติดตามตรวจสอบของภาครัฐ

  ขั้นตอนการขอ ECO Sticker

Digital Economy : Cloud Based Application

สำหรับการยื่นรับเอกสารหลักฐานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ และประสานงานระหว่างหน่วยงาน

 • ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ลงทะเบียนเปิด Account -> ได้รับ Username & Password
 • ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า Login เข้าสู่ระบบ และยื่นข้อมูล หลักฐาน เอกสาร ของรถยนต์ที่จะขอ ECO Sticker
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมสรรพสามิต และ บริษัท Technical Service ของ UN ทั่วโลก เข้าตรวจเอกสารที่หน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ
 • ระบบสร้าง ECO Sticker และส่งกลับให้ ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่ยื่นขอ
 • ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า นำ ECO Sticker ไปยื่นเป็นหลักฐานขอลดหย่อนภาษี กับ กรมศุลกากรหรือกรมสรรพสามิต
 • ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้านำ ECO Sticker ไปติดที่กระจกรถยนต์ใหม่คันนั้น ก่อนส่งไปยังสถานที่แสดงหรือจัดจำหน่ายรถยนต์ • ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ลงทะเบียนเปิด Account -> ได้รับ Username & Password

  ข้อมูลและเอกสาร
บริษัท/บุคคล
 • ชื่อ (ไทย/อังกฤษ)
 • ที่อยู่, เบอร์โทร, เบอร์แฟกซ์, เว็บไซต์
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, เลขทะเบียนสรรพสามิต
 • โลโก้บริษัท, ใบประกอบกิจการบริษัท, หนังสือรับรองบริษัท, ใบทะเบียนสรรพสามิตบริษัท (เอกสารแนบ)
ผู้บริหาร
 • ชื่อ
 • เลขประจำตัวประชาชน
 • เบอร์โทร, เบอร์แฟ็กซ์, อีเมล์
 • สำเนาบัตรประชาชน (เอกสารแนบ)
ผู้ประสานงาน
 • ชื่อ
 • เลขประจำตัวประชาชน
 • เบอร์โทร, เบอร์แฟ็กซ์, อีเมล์
 • สำเนาบัตรประชาชน (เอกสารแนบ)
 • หนังสือมอบอำนาจให้ผู้ประสานงานดำเนินการเกี่ยวกับป้ายข้อมูลรถยนต์ (เอกสารแนบ)

  

 • ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า Login เข้าสู่ระบบ และยื่นข้อมูล หลักฐาน เอกสาร ของรถยนต์ที่จะขอ ECO Sticker

การกรอกข้อมูลและยื่นเอกสาร

  ขั้นตอนที่ 1 : รายละเอียดรถยนต์
  ขั้นตอนที่ 2 : ค่า CO2, FC และมาตรฐานต่างๆ
  ขั้นตอนที่ 3 : รายการอุปกรณ์และราคาขายปลีก

  

 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมสรรพสามิต และ บริษัท Technical Service ของ UN ทั่วโลก เข้าตรวจเอกสารที่หน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ

  

 • ระบบสร้าง ECO Sticker และส่งกลับให้ ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่ยื่นขอ

  

 • ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า นำ ECO Sticker ไปยื่นเป็นหลักฐานขอลดหย่อนภาษี กับ กรมศุลกากรหรือกรมสรรพสามิต
 • ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้านำ ECO Sticker ไปติดที่กระจกรถยนต์ใหม่คันนั้น ก่อนส่งไปยังสถานที่แสดงหรือจัดจำหน่ายรถยนต์

  

  


Mobile Application

  

Fuel Tracker Application

สำหรับผู้ใช้รถยนต์ เพื่อใช้เก็บสถิติค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและวิเคราะห์อัตราการใช้เชื้อเพลิงจริงของรถยนต์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

  


  

Car Search Application

สำหรับผู้บริโภค เพื่อใช้เปรียบเทียบคุณสมบัติของรถยนต์ในด้าน “สะอาด ประหยัด ปลอดภัย” สำหรับประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ