วันที่ 13 ธันวาคม 2562 กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 สาขาบริการภาครัฐในประเภทพัฒนาการบริาร จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในผลงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล หรือ ECO sticker ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาการบริการภาครัฐสู่ Government 4.0    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล หรือ ECO sticker ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 สาขาบริการภาครัฐในประเภทพัฒนาการบริการ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นรางวัลแรกของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยรางวัลดังกล่าวเพื่อเชิดชูหน่วยงานรัฐที่มีแนวความคิดริเริ่มใหม่ ๆ มาพัฒนาระบบการให้บริการ ที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ โดยผลงานระบบ ECO Sticker ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐเป็นครั้งแรกในปีนี้ จะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนและระบบการบริหารของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง

    กระทรวงได้มอบหมายให้ สศอ. เป็นหน่วยงานหลักในการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขออนุมัติ ECO Sticker ผ่านทางระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์จากอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยระบบ ECO Sticker ได้เปิดให้บริการมาแล้ว เป็นระยะเวลากว่า 4 ปี และได้มีการอนุมัติ ECO Sticker ไปมากกว่า 8,600 ป้าย โดยการประเมินผลการดำเนินงานปรากฏว่า ระบบ ECO Sticker ได้รับเสียงตอบรับเชิงบวกจากผู้ประกอบการยานยนต์ไทย เพราะเกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สามารถเข้าใช้งานระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกสถานที่ สอดคล้องกับนโยบายการให้บริการของภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Digital Government)

    ผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เกิดจากการบูรณาการการทำงานและการใช้ข้อมูลที่มีความถูกต้องร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สศอ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยทดสอบรถยนต์ (Technical Service) ที่มีสำนักงานกระจายอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดย สศอ. ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขออนุมัติ ECO Sticker บน Cloud Based Application และโฮส (Host) อยู่บนโครงข่ายหลักของระบบอินเทอร์เน็ตของ ประเทศไทยที่ได้รับการรับรองการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 : 2005 โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท อินเทอร์เน็ตไทย จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาระบบการขออนุมัติ ECO Sticker ทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ www.car.go.th เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ECO Sticker ของรถยนต์ทุกรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทย และข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะของรถยนต์ในด้าน “สะอาด ประหยัด ปลอดภัย” นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเครื่องมือสื่อสาร (Mobile Application) เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ประกอบด้วย Car Search Application สำหรับการค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลรถยนต์ทุกรุ่นที่จำหน่ายในประเทศ และ Fuel Tracker Application สำหรับการวิเคราะห์อัตราการใช้น้ำมันจริงของรถยนต์ที่ใช้งานในชีวิตประจำวันอีกด้วย

    ระบบ ECO Sticker ของรถยนต์ ถือเป็นการพลิกโฉมระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างราชการและภาคอุตสาหกรรมสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) โดย สศอ. ได้นำระบบดังกล่าวไปเป็นต้นแบบ สำหรับการพัฒนาระบบ ECO Sticker ของรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถยนต์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยเฉพาะในด้านมาตรฐาน การวิจัยและพัฒนาต่อไป

    สศอ. และหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายและความมุ่งมั่นชัดเจนในการยกระดับการทำงานไปสู่รัฐบาลดิจิทัลในยุค 4.0 หรือ Government 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการรับบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ