วันที่ 3 ธันวาคม 2562 กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 สาขาบริการภาครัฐในประเภทพัฒนาการบริาร จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในผลงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล หรือ ECO sticker ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาการบริการภาครัฐสู่ Government 4.0