19 กุมภาพันธ์ 2561

งานสัมมนา TISI Transformation เรื่อง สมอ. 4.0 : e-license โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พัฒนาระบบขออนุมัติใบอนุญาต สมอ. สำหรับรถยนต์ทางออนไลน์ ต่อเนื่องจากระบบ ECO Sticker เพื่อยกระดับการบริการผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้เกิดความสะดวกและเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้นโยบาย Government 4.0