เปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาของ PHEV และ BEV (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563)
PHEV BEV
อัตราการปล่อยก๊าซ CO2 41 - 83 -
อัตราการใช้ไฟฟ้า (Electric Energy Consumption) 128.3 - 252.9 115.0 – 251.0
ระยะทางขับเคลื่อนไฟฟ้า (Drive Range) 47 - 80 222 - 482
ราคา 2,190,000 - 12,959,000 1,190,000 – 5,699,000