มิติที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่เป้าหมายการใช้รถยนต์อย่างยั่งยืน (Sustainable Mobility)

ระบบ ECO Sticker ประกอบกับโครงสร้างภาษี CO2 เป็นก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดย ECO Sticker จะทำให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติที่แท้จริงของรถยนต์แต่ละรุ่น ทั้งในด้าน “สะอาด ประหยัด ปลอดภัย” เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ เมื่อประกอบกับการเก็บภาษีตามอัตราการปล่อย CO2 อัตราการใช้น้ำมัน และมาตรฐานความปลอดภัย ย่อมเป็นการสนับสนุนให้บริษัทรถยนต์ต้องพัฒนาคุณสมบัติรถยนต์ให้ทัดเทียมรถยนต์ที่จำหน่ายในประเทศชั้นนำ เช่น ญี่ปุ่น ยุโรป ออสเตรเลีย หรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคในประเทศ ที่จะสามารถใช้รถยนต์ที่มีคุณสมบัติด้านความสะอาด ประหยัด ปลอดภัย สูงขึ้นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ในประเทศให้ทัดเทียมประเทศชั้นนำอีกด้วย

ตั้งแต่รัฐบาลประกาศใช้ระบบ ECO sticker ร่วมกับโครงสร้างภาษี CO2 นี้เมื่อปี 2555 ได้ส่งผลให้บริษัทรถยนต์เกือบทุกค่าย ดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยี และเริ่มมีการนำเสนอรถยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีอัตราการใช้น้ำมันที่ลดลง อัตราการปล่อย CO2 ที่ลดลง และมีการติดตั้งระบบ ABS และ ESC ที่ได้มาตรฐานออกสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก

การประกาศใช้ระบบ ECO Sticker และโครงสร้างภาษี CO2 ควบคู่กัน ได้ส่งผลให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ขึ้นสู่สากลอีกขั้นหนึ่งแล้ว

มิติที่ 2 การยกระดับการส่งเสริม การประหยัดพลังงาน ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ในการใช้รถยนต์ในประเทศไทย

การใช้ระบบ ECO Sticker และโครงสร้างภาษี CO2 ควบคู่กัน ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคมองหารถยนต์ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดน้ำมัน (การแสดงอัตราการใช้น้ำมันอ้างอิง ทั้งแบบในเมือง นอกเมือง และแบบรวม) ปล่อยก๊าซพิษน้อย (EURO 4 EURO 5 และ EURO 6) และมาตรฐานความปลอดภัยสูง เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ (มาตรฐานระบบเบรก ABS และ ESC) และเพื่อปกป้องผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ (มาตรฐานการปกป้องผู้โดยสารในกรณีที่เกิดการชนด้านหน้ารถ และมาตรฐานการปกป้องผู้โดยสารในกรณีที่เกิดการชนด้านข้างรถ)

การใช้ระบบ ECO Sticker และโครงสร้างภาษี CO2 ควบคู่กัน ช่วยให้สามารถใช้รถยนต์ได้อย่างยั่งยืน (สะอาด ประหยัด ปลอดภัย)

มิติที่ 3 การส่งเสริมความเป็นธรรม ทั้งในส่วนของ ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และการชำระภาษี

ระบบ ECO Sticker สร้างให้เกิดความเป็นธรรมใน 3 ส่วน คือ

1) ECO Sticker ทำให้ผู้บริโภคในประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลของรถยนต์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแสดงราคาขายปลีกแนะนำของรถยนต์แต่ละรุ่น เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบอ้างอิงคุณสมบัติ รวมทั้งราคาขายปลีก เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกรถยนต์ จึงเท่ากับเป็นการควบคุมการโฆษณาเกินจริงและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ เนื่องจากทุกมาตรฐานที่แสดงบน ECO Sticker เป็นมาตรฐาน UN จึงทำให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบรถยนต์ที่ผลิตในประเทศกับรถยนต์ที่จำหน่ายอยู่ทั่วโลกได้ด้วย

2) ระบบ ECO Sticker ช่วยสร้างความเป็นธรรมให้บริษัทรถยนต์ทุกราย ในการแข่งขันกันในด้านคุณสมบัติรถยนต์บนพื้นฐานของข้อมูลและมาตรฐานเดียวกันมีการตรวจสอบรับรองผลการทดสอบทุกมาตรฐาน โดย

  • เป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025
  • มีวิศวกรของ สมอ. และ/หรือ หน่วยงานควบคุมทางเทคนิค (Technical Service) ที่ได้รับการรับรองจากประเทศสมาชิก UN WP29 กำกับดูแลตลอดการทดสอบ
  • ได้รับการตรวจรับรองผลการทดสอบจาก สมอ. และ/หรือ ประเทศสมาชิก UN และมี E mark รับรองผล

3) ระบบ ECO Sticker ยังเชื่อมโยงข้อมูลผลการทดสอบคุณสมบัติรถยนต์เหล่านี้ไปสู่การกำหนดอัตราภาษีของรถยนต์แต่ละรุ่นอย่างเที่ยงตรง โปร่งใส และเป็นข้อมูลเดียวกัน และสามารถตรวจสอบได้โดยผู้ซื้อรถ โดยข้อมูลที่บริษัทใช้แจ้งขอชำระภาษีจะเป็นข้อมูลเดียวกับที่แสดงต่อผู้บริโภคบน ECO Sticker

ระบบ ECO Sticker สร้างให้เกิดความเป็นธรรม ต่อผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ

มิติที่ 4 การก้าวไปสู่เป้าหมายของระบบราชการแบบ Digital

ระบบงานที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินการเกี่ยวกับ ECO Sticker และการจัดเก็บภาษี CO2 นี้ เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยราชการ และเป็นระบบการติดต่อราชการของภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน ผ่านระบบ Cloud เต็มรูปแบบ ซึ่งถือเป็นระบบแรกๆ ที่แสดงถึงการก้าวเข้าสู่ Digital Economy ของภาคราชการ

ระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมกับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกแบบมานี้ ถูกสร้างขึ้นเป็น Cloud Based Application อย่างสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่ส่วนของ

  • การลงทะเบียนของผู้ประกอบการ (ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า)
  • การยื่นเอกสารผลทดสอบของผู้ประกอบการ
  • ระบบการตรวจสอบผลของหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน
  • การสร้างใบปะหน้าสรุปเอกสารผลทดสอบโดยอัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บภาษี
  • การสร้าง ECO Sticker เพื่อติดแสดงบนรถยนต์ทุกคัน
  • จนถึงฐานข้อมูลเพื่อการติดตามตรวจสอบของภาครัฐ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบราชการแบบ Digital อื่นๆ ต่อไป

ระบบ Cloud Based Application เพื่อรองรับการดำเนินงานของ ECO Sticker และการจัดเก็บภาษี CO2 จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบราชการแบบ Digital อื่นๆ ต่อไป