• 10 กุมภาพันธ์ 2564

  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และผู้ประกอบการยานยนต์ หารือเรื่องการปรับปรุงระบบการยื่นขอ ECO Sticker, เว็บไซต์ และ Mobile Application ให้มีความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึ้น รวมถึง สศอ. มีประเด็นหารือเกี่ยวกับภารกิจของ สศอ. และการดำเนินงานของระบบ ECO Sticker ขั้นต่อไป

  ประชุมที่1
  ประชุมที่2

 • 1 มีนาคม 2563

  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนาระบบ ECO Sticker โดยการเชื่อมระบบ ECO Sticker รถยนต์และยางรถยนต์ และสามารถดูข้อมูลยางได้จากการ Scan QR Code ที่อยู่บนป้าย ECO Sticker

 • 27 กันยายน 2562

  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนาระบบ ECO Sticker สำหรับป้าย PHEVและเปิดให้ผู้ประกอบการยานยนต์ยื่นเข้ามาในระบบ

 • 26 เมษายน 2562

  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรมสรรพสามิต และผู้ประกอบการยานยนต์ หารือเรื่องการปรับปรุงระบบ ECO Sticker สำหรับรถปิคอัพที่ใช้น้ำมันดีเซล B20, การยื่นขอ ECO Sticker ภายใต้มาตรการส่งเสริม xEV และการยื่นขอ ECO Sticker สำหรับรถยนต์ PPV, Hybrid

 • 29 ตุลาคม 2561

  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนาระบบ ECO Sticker สำหรับป้าย BEV และเปิดให้ผู้ประกอบการยานยนต์ยื่นเข้ามาในระบบ

 • 16 กันยายน 2560

  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนา ECO Sticker รูปแบบใหม่ โดยเพิ่มเติมข้อมูลราคาขายปลีกแนะนำ (บาท) และอัตราภาษีสรรพสามิต (ร้อยละ)

 • 30 สิงหาคม 2560

  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรมสรรพสามิต และผู้ประกอบการยานยนต์ หารือเรื่องระบบ ECO Sticker เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากราคาขายปลีกแนะนำ

 • 11 สิงหาคม 2560

  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรมสรรพสามิต และผู้ประกอบการยานยนต์ หารือเรื่องระบบ ECO Sticker เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากราคาขายปลีกแนะนำ

 • 31 มีนาคม 2560

  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดงานเปิดตัว "TWO Application for Car Users" ซึ่งเป็น Mobile Application ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก ECO Sticker ประกอบด้วย (1) Fuel Tracker สำหรับผู้ใช้รถยนต์ที่ต้องการเก็บค่าใช้จ่ายจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และ (2) Car Search สำหรับผู้บริโภคที่กำลังมองหารถยนต์ใหม่

 • 14 มีนาคม 2560

  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจัดประชุมหารือกับผู้ผลิต/ผู้นำเข้า เรื่อง การปรับปรุงระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker), การพัฒนาระบบการยื่นขอใบอนุญาต สมอ. เป็นระบบ Cloud Base Application (ในลักษณะเดียวกับระบบ ECO Sticker) และพัฒนา Mobile Application จำนวน 2 Applications ได้แก่ Fuel Tracker Application และ Car Search Application

 • 8 กันยายน 2559

  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจัดงานประชาสัมพันธ์และอบรมความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบไอทีป้ายข้อมูลรถยนต์ให้กับผู้ผลิต/ผู้นำเข้ารถยนต์ เพื่อเป็นการให้คำแนะนำ รวมทั้งตอบข้อสงสัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบไอที

 • 2 กุมภาพันธ์ 2559

  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจัดประชุมหารือเพื่อปรับปรุงระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ผลิตและผู้นำเข้ารถยนต์

 • 25 ธันวาคม 2558

  กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการเปิดตัวเว็บไซต์ www.car.go.th เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล หรือ ECO Sticker ของรถยนต์ที่มีการจำหน่ายในประเทศ สำหรับผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการยานยนต์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • 9 ธันวาคม 2558

  กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมแถลงแนวทางการจัดเก็บภาษีรถยนต์จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และการขอป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker)

 • 23 พฤศจิกายน 2558

  กระทรวงอุตสาหกรรมจัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ECO Sticker มิติใหม่ของยานยนต์ไทยสู่ความยั่งยืน” ให้กับผู้จัดจำหน่ายและตัวแทนของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารถยนต์ทุกค่าย

 • 1 ตุลาคม 2558

  บริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารถยนต์เริ่มติดป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล เป็นการทั่วไป สำหรับรถยนต์ที่ผลิตใหม่หรือนำเข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นไปอย่างราบรื่นตามกำหนดเวลา

 • 19 สิงหาคม 2558

  กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศ เรื่อง การแสดงข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล

 • มีนาคม 2558

  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้จัดทำ Site Visit ณ บริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารถยนต์เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล

 • 16 มีนาคม 2558

  กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมจัดงานเปิดตัวระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ “ECO Sticker” และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์อย่างยั่งยืน (Sustainable Mobility) ด้วยกลไก ECO Sticker และภาษี CO2

 • 21-27 มกราคม 2558

  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้จัดทำ Workshop ระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ ให้กับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารถยนต์ จำนวน 18 กลุ่มบริษัท เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล และรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าแต่ละราย

 • 13 มกราคม 2558


  กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้มีการจัดงานสัมมนาเรื่อง “ระบบป้ายข้อมูลรถยนต์เพื่อรองรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่” เพื่อเปิดตัวระบบป้ายข้อมูลรถยนต์อย่างเป็นทางการ

 • 28 สิงหาคม 2557


  กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) พัฒนาระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ให้เป็น Cloud Based Application อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ผลิตรถยนต์ ตั้งแต่ส่วนของการลงทะเบียนของผู้ประกอบการ การลงทะเบียนรถยนต์ จนถึงการสร้าง ECO Sticker เพื่อติดแสดงบนรถยนต์ทุกคัน

 • 2556-2558


  กระทรวงอุตสาหกรรม (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาบันยานยนต์) กระทรวงการคลัง (กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร) และสมาคมผู้ผลิตยานยนต์ไทย และผู้ผลิต/ผู้นำเข้ารถยนต์รายบริษัท ได้ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการแสดงค่า CO2 และความต้องการใช้งานระบบป้ายข้อมูลรถยนต์

 • 7 มกราคม 2557

  กรมสรรพสามิตได้ออกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรถยนต์ประเภทที่กำหนดให้ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต โดยระบุว่า “เป็นรถยนต์ที่มีป้ายแสดงข้อมูลรถยนต์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกำหนด โดยอย่างน้อยต้องมีป้ายซึ่งแสดงอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ข้อมูลอัตราการใช้พลังงาน ประเภทเครื่องยนต์ และระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) (ในกรณีที่รถยนต์ต้องมีระบบความปลอดภัยดังกล่าว เพื่อให้ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต) ติดไว้บนกระจกรถยนต์ ณ จุดขาย (Point of Sales)”

 • 24 เมษายน 2556

  กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๐๙) โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดอัตราภาษีของรถยนต์ประเภทต่างๆ ตามความจุกระบอกสูบ ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และมาตรฐานความปลอดภัย

 • 18 ธันวาคม 2555


  คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) (การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดแนวทางให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์และผู้นำเข้าจะต้องติดป้ายแสดงการประหยัดพลังงานและปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างภาษี CO2